Základné pojmy  
1. Asistenčné služby / pomoc na ceste

Asistenčné služby sú zvyčajne súčasťou poistenia. Rozdeľujeme ich na takzvané technické, poradenské a právne. V prípade echnických ide o zásah na mieste udalosti, pri poradenských a právnych nám pomôže pracovník na linke alebo v prípade právnych nám môže poisťovňa poskytnúť právnika. Niektoré spoločnosti ponúkajú aj možnosť dojednania asistenčných služieb ako samostatnej služby. Asistenčné služby nám môžu pomôct, pri poruche vozidle, nehodovej udalosti, nutnosti využitia odťahu poprípade náhradného vozidla. Asistenčná služba nám pomôže napríklad aj pri zámene paliva, strate kľúčov či defekte. Rozsah a krytie je rôzne. Niektoré služby nám asistenčná služba len zorganizuje iné aj zaplatí. Preto je dôležité porovnávať jednotlivé produkty aj z hľadiska týchto služieb.

2. Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Je poistenie ktoré musí mať každé vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách. Z tohoto poistenia sa hradia škody spôsobené naším vozidlom na inom vozidle. Pozor škoda na našom vozidle hradená nie je.

Výnimku tvoria PZP s rôznymi voliteľnými pripoisteniami. Takým najčastejším je napríklad pripoistenie čelného skla, alebo rôzne formy mini havarijného poistenia, ktoré zvyčajne kryjú aj škodu na mojom vozidle v prípade zrážky s iným vozidlom, alebo poškodenie hlodavcami, prípadne vandalizmus či živelnú pohromu.

Tento typ poistenia zvyčajne obsahuje základný balík asistenčných služieb.

3. Havarijné poistenie (casco, kasko poistenie)

Takzvané havarijné poistenie kryje škodu na našom vozidle. Zvyčajne je možný výber rôznych rizík až po poistenie allrisk a taktiež doplnkových služieb ći pripoistení. Dôležitý je taktiež územný rosah poistenia, výluky z poistenia

Tento typ poistenia zvyčajne obsahuje rozšítený balík asistenčných služieb a hlavne so širším limitom krytia.

4. Poistenie majetku

Poistenie domácnosti kryje škody na zariadení Vašej domácnosti. Poistením nehnuteľnosti zabezpečíte váš rodinný dom, byt, rekreačný objekt, objekt vo výstavbe a pod. Poistenie zodpovednosti, kryje škody ktoré vzniknú iným osobám v súvislosti s prevádzkou poistenej nehnuteľnosti. Rozsah krytia je závislý od jednotlivých poisťovní, ale môže ísť napríklad o škodu ktorú spôsobíte susedovi z dvôvodu vytopenia a zaplavenia jeho nehnuteľnosti, požiaru , výbuchu VaŠej nehnuteľnosti, pádu plota, komínu a podobne. Poistením majetku minimalizujte finančné škody, ktoré môžu na ňom vzniknúť náhodnými živelnými pohromami, vlámaním a ďalšími rizikami. Aj keď však máte platné poistenie, treba dbať na prevenciu a nehnuteľnosť udržiavať v stave spôsobilom na užívanie.

5. Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti, slúži na krytie škôd, ktoré spôsobíte priamo Vy, alebo za ne zodpovedáte zo zákona. Niektoré škody môžu vzniknúť aj Vašou činnosťou, či prevádzkou. Takýmto poistením je aj už spomínané PZP, kde sa hradí škoda, ktorú spôsobíte Vašim vozidlom. Zodpovedáte však aj zamestnávateľovi pri práci, napríklad za škody na zverených zariedeniach, alebo na nepodarkoch ktoré vzniknú v dôsledku Vašej práce. Tento produkt sa volá "Poistenie zodpovednosti pri výkone povolanie" a nájdete ho na samostatnej stránke "Poistenie zodpovednosti"Vašu zodpovednosť za škodu si viete pripoistiť aj pri cestovnom poistení, alebo aj pri poistení majetku.

Podnikanie prináša tiež rôzne riziká. Napríklad sa môže stať, že spôsobite škodu na opravovanom výrobku, alebo Vás vykradnú, v rpípade hotolových zariadení môže dôjsť k poškodeniu vecí, ktoré majú u Vás Vaši klienti napríklad požiarom, alebo havarijnou situáciou akou je porucha na elektroinštalácii, či vodovodnom potrubí. Takisto môže dôsť napríklad k poškodeniu Vašich skladových zásob, vlastného strojového vybavenia vrátane počítačov. Naša spoločnosť sa zaoberá poistením aj podnikateľských rizík, ale keďže ide o veľmi zložitú oblasť, toto nieje možné poistiť zatiaľ jednoducho cez internet. Radi Vám však po vzájomnej konzultácii pripravíme takéto poistenie presne šité na mieru. Pre tento účel vyuźite prosím kontaktný formulár, kde našpecifikujte aké riiká chcete chrániť. Nezabudnite ani na kontak na Vás a my sa Vám ozveme.

6. Škodová a poistná udalosť

Škodová udalosť je náhodná udalosť pri ktorej došlo ku škode, pri čom na začiatku poistenia nevieme určiť kedy vznikne a či vôbec vznikne nárok na poistné plnenie. Poistná udalosť je v takomto prípade škodová udalosť pri ktorej dochádza k plneniu poisťovne.

7. Poistné plnenie

Je súbor služieb a náhrad vrátane finančných, poskytnutých poisťovňou v súvislosti s poistnou udalosťou.
On line poistenie

       Ostatné       

  KALKULÁCIA a 
on line poistenie